Các văn bản luật cần biết trong nghề nhân sự

Luật HR

Trong lĩnh vực nhân sự, việc hiểu và tuân thủ các quy định pháp luật là rất quan trọng. Các văn bản luật cần chú ý bao gồm Luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Tiền lương và các Nghị định, Quy định của Chính phủ liên quan. Cần lưu ý đặc biệt đến các quy định mới nhất về chế độ tiền lương và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với nhân viên. Bằng cách này, các tổ chức và cá nhân có thể đảm bảo tuân thủ pháp luật và quản lý nhân sự một cách chính xác và hiệu quả.

Các bộ luật liên quan đến nhân sự

Bộ luật Lao động 2019

Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020

Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015

Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014

Luật Bảo hiểm xã hội 2014

Luật việc làm 2013

Luật Công đoàn 2012

Bộ luật Lao động hiện hành và các văn bản hướng dẫn nhân sự

Căn cứ Điều 220 Bộ luật Lao động 2019 quy định hiệu lực thi hành của BLLĐ 2019 như sau:

  • Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và thay thế cho Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.
  • Từ ngày Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực, các hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và các thỏa thuận hợp pháp đã ký không được áp dụng nếu chúng cung cấp điều kiện tốt hơn cho người lao động so với quy định của Bộ luật này, trừ khi các bên đã đồng ý điều chỉnh để phù hợp với quy định của Bộ luật mới.
  • Đối với cán bộ, công chức, viên chức, và nhóm đối tượng khác được quy định bởi các văn bản pháp luật khác, một số quy định trong Bộ luật Lao động này sẽ được áp dụng tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể.

Các Nghị định hướng dẫn Bộ luật Lao động 2019

1. Nghị định 83/2022/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/10/2022)

2. Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2022).

3. Nghị định 12/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/01/2022)

4. Nghị định 152/2020/NĐ-CP về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2021)

5. Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2021)

6. Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021).

7. Nghị định 35/2022/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/07/2022)

Các Thông tư hướng dẫn Bộ luật Lao động 2019

1. Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động; Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021).

2. Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/03/2021)

3. Thông tư 18/2021/TT-BLĐTBXH quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc sản xuất có tính thời vụ; công việc gia công theo đơn đặt hàng (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2022).

4. Thông tư 19/2021/TT-BLĐTBXH ban hành danh mục vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn để làm căn cứ xác định các trường hợp có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/01/2022).

5. Thông tư 12/2022/TT-BCT quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống phân phối khí và các công trình khí (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/09/2022).

6. Thông tư 09/2023/TT-BYT sửa đổi; bổ sung một số điều Thông tư 14/2013/TT-BYT hướng dẫn khám sức khỏe (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/06/2023).

Các văn bản liên quan đến tiền lương

luật nhân sự

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 kể từ ngày 1/7/2024; chính sách tiền lương mới sẽ được cải cách theo hướng bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay; xây dựng chế độ tiền lương mới, theo đó mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.

Nghị định 108/2021/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng

Nghị định 19/2022/NĐ-CP quy định về biện pháp thi hành chế độ; chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng chuyển ngành; công nhân và viên chức quốc phòng thôi việc theo quy định của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

Nghị định 87/2021/NĐ-CP về kéo dài thời gian thực hiện và sửa đổi Nghị định 20/2020/NĐ-CP thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước

Nghị định 82/2021/NĐ-CP về kéo dài thời gian thực hiện và sửa đổi Nghị định 121/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi tại Nghị định 74/2020/NĐ-CP về thực hiện thí điểm quản lý lao động; tiền lương đối với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội

Nghị định 27/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 40/2014/NĐ-CP quy định việc sử dụng; trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và Nghị định 87/2014/NĐ-CP quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam

Nghị định 20/2020/NĐ-CP về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước

Nghị định 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn

Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

 về chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng

Nghị định 24/2018/NĐ-CP quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp; người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động

Thông tư quy định về tiền lương

Thông tư 04/2022/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 35/2020/TT-BGDĐT quy định về mã số; tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập; Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT quy định về mã số; tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Thông tư 2/2022/TT-BNV hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng từ ngày 01/01/2022 đối với cán bộ xã, phường, thị trấn; đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP và Quyết định 111-HĐBT do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Thông tư 01/2022/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Thông tư 37/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng; thời điểm hưởng lương hưu đối với trường hợp không còn hồ sơ gốc do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Thông tư 36/2021/TT-BLĐTBXH quy định về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Các văn bản liên quan đến giáo dục nghề nghiệp

Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014

Thông tư 34/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 27/2018/TT-BLĐTBXH quy định về quy chế đánh giá cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp; quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Danh mục văn bản pháp luật về ATVSLĐ

Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015

Thông tư 29/2021/TT-BYT hướng dẫn hoạt động đào tạo chuyên môn về y tế lao động do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Thông tư 29/2021/TT-BLĐTBXH quy định về tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Thông tư 28/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động về chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Thông tư 27/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về nội dung, chương trình và việc tổ chức bồi dưỡng; sát hạch nghiệp vụ đánh giá an toàn, vệ sinh lao động, việc miễn giảm các nội dung huấn luyện đã học đối với chuyên gia đánh giá an toàn, vệ sinh lao động; hướng dẫn cách tính tần suất tai nạn lao động và một số biện pháp thi hành do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Các văn bản pháp luật về thuế TNCN

Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012

Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014

Nghị định 65/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi; bổ sung Luật Thuế thu nhập cá nhân

Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định về thuế (trong đó có Nghị định 65/2013/NĐ-CP).

Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế.

Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP; (ghi chú: Thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động kinh doanh bị bãi bỏ bởi Thông tư 92/2015)

Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế (Hướng dẫn khai, nộp thuế thu nhập cá nhân)

Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC

Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP.

Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân (Quy định về thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động kinh doanh)

Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn đăng ký thuế

Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BTC hợp nhất quy định thuế thu nhập cá nhân tại thông tư 111/2013/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại các Thông tư 119/2014/TT-BTC, 151/2014/TT-BTC, 92/2015/TT-BTC

Trên đây là tổng hợp các văn bản luật cần biết trong nghề nhân sự; các Bộ luật liên quan đến nhân sự, Văn bản pháp luật liên quan đến nhân sự; Nghị định về chế độ tiền lương mới nhất, Các văn bản pháp luật về thuế TNCN, Thông tư quy định về tiền lương.

Sưu tầm bởi EMSC – Nhà cung cấp phần mềm nhân sự phù hợp cho doanh nghiệp

Rate this post

Call Now