Đảm bảo mọi đoàn viên, CNVCLĐ đều được tham gia BHYT - HRIS - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả

Đảm bảo mọi đoàn viên, CNVCLĐ đều được tham gia BHYT

Theo chương trình hành động của Tổng LĐLĐVN thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH T.Ư Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Năm 2025, cùng mục tiêu phấn đấu tỉ lệ tham gia BHYT đạt 95% số đoàn viên CĐ còn phấn đấu trên 90% số đoàn viên CĐ được quản lý sức khỏe, được khám sức khỏe định kỳ.

Chương trình hành động được ban hành nhằm cụ thể hóa các nội dung và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Nghị quyết, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của tổ chức CĐVN trong tình hình mới. Tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, CNVCLĐ. Phát huy mạnh mẽ vai trò của giai cấp công nhân và tổ chức CĐVN góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH T.Ư Đảng khóa XII. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp CĐ, đặc biệt những nội dung liên quan đến công tác, nhiệm vụ của tổ chức CĐ; các cấp CĐ lựa chọn hình thức tổ chức học tập, quán triệt và xác định nội dung cần thực hiện phù hợp với đoàn viên, CNVCLĐ; việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết phải thiết thực, hiệu quả.

Chương trình hành động của Tổng LĐLĐVN xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp nhằm hiện thực hóa Nghị quyết vào thực tiễn phong trào công nhân và hoạt động CĐ, góp phần nâng cao sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, chất lượng cuộc sống; đảm bảo mọi đoàn viên, CNVCLĐ đều được tham gia BHYT, đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe. Ngoài mục tiêu cụ thể đến năm 2025, chương trình hành động cũng đưa ra mục tiêu cụ thể đến năm 2030 phấn đấu tỉ lệ tham gia BHYT đạt trên 95% số đoàn viên CĐ, trên 95% số đoàn viên CĐ được quản lý sức khoẻ, được khám sức khỏe định kỳ.

Đưa các chỉ tiêu vào chương trình hoạt động hằng năm

Bên cạnh tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết, chương trình hành động nêu rõ một trong những nhiệm vụ và giải pháp là phát huy vai trò đại diện của CĐVN trong việc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của đoàn viên, CNVCLĐ. Theo đó, các cấp CĐ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan chức năng, người sử dụng lao động thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và nâng cao sức khỏe của đoàn viên, CNVCLĐ. Thống nhất nhận thức, quyết tâm hành động của cả hệ thống tổ chức CĐVN và của mỗi đoàn viên, CNVCLĐ trong việc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của đoàn viên, CNVCLĐ, nhất là đoàn viên, NLĐ trực tiếp sản xuất. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật BHYT, Luật Khám chữa bệnh và các văn bản liên quan nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, CNVCLĐ, người sử dụng lao động về quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia BHYT, để tăng dần số lượng đoàn viên, CNVCLĐ tham gia BHYT, được quản lý sức khỏe, được khám sức khỏe định kỳ. Tổ chức CĐ phối hợp với các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng tích cực xây dựng các thiết chế CĐ gồm nhà ở, nhà văn hóa, nhà trẻ, siêu thị CĐ, tư vấn pháp luật, hoạt động chăm sóc y tế và các hoạt động khác của CNLĐ theo đúng tiến độ đã đề ra. Phát huy có hiệu quả các thiết chế CĐ phục vụ đoàn viên, CNVCLĐ, góp phần nâng cao sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, chất lượng cuộc sống của đoàn viên, CNVCLĐ. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các Cung văn hóa Lao động, Nhà văn hóa Lao động hiện có của các cấp CĐ thực sự là trung tâm tập hợp, tuyên truyền giáo dục.

Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, các phong trào thi đua, các cuộc vận động có nội dung, tiêu chí liên quan tới công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của đoàn viên, CNVCLĐ. Đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về sức khỏe, y tế, ATVSLĐ và các lĩnh vực ảnh hưởng đến sức khỏe của đoàn viên, CNVCLĐ như được tham gia BHYT được khám sức khỏe định kỳ; được trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, dụng cụ BHLĐ, các chế độ bồi dưỡng sức khoẻ, được làm việc trong môi trường xanh – sạch – đẹp, an toàn; được dùng thực phẩm sạch, an toàn trong các bữa ăn ca và việc tổ chức, duy trì các hoạt động thể thao vào kế hoạch, chương trình hoạt động hằng năm của các cấp CĐ.

CĐ cũng phối hợp chính quyền, các cơ quan chức năng làm tốt công tác chăm lo sức khỏe cho đoàn viên, NLĐ. Trong đó, CĐ các cấp phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp kiểm tra, giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm tại các DN. Kiến nghị xử lý kịp thời khi xảy ra ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe của đoàn viên, CNVCLĐ.

Rate this post

Call Now