Bảo hiểm - HRIS - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả
TỔNG QUAN


Quản lý các quyết định từ cơ quan bảo hiểm hỗ trợ chức năng điều chỉnh tự động theo quyết định, điều chỉnh chủ quan; Cập nhật số dư, đối chiếu bảo hiểm; Khai báo tham gia bảo hiểm; Quản lý quyết định chế độ của công ty. Theo dõi quá trình bảo hiểm: Cập nhật phát sinh tăng, giảm lao động; Điều chỉnh mức đóng; Điều chỉnh thông tin cá nhân (nhân thân: Họ tên, CMT, Ngày sinh, Nơi khám chữa bệnh,...). Quản lý chế độ bảo hiểm với các chế độ cơ bản (Ốm đau; Thai sản;...): Quản lý điều kiện, mức hưởng,... tự động tính theo qui định Bảo hiểm.
KHAI BÁO BẢO HIỂM

Cài đặt tham số, quyết định từ cơ quan bảo hiểm (update theo quyết định mới nhất).

Hỗ trợ điều chỉnh tự động và điều chỉnh chủ quan.

Cài đặt số dư ban đầu, cập nhật thông báo đối chiếu từ cơ quản bảo hiểm.

Danh sách nhân viên tham gia bảo hiểm.

QUÁ TRÌNH BẢO HIỂM

Tăng mới lao động.

Tăng lao động (đi làm lại).

Điều chỉnh mức đóng.

Điều chỉnh thông tin cá nhân (nhân thân).

Điều chỉnh chế độ.

Quyết định bảo hiểm.

CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM

Bản thân ốm thường, ốm dài ngày.

Con ốm.

Các chế độ thai sản.

Nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau.

Quản lý điều kiện, mức hưởng,... tự động tính theo quy định Bảo hiểm.

TIỆN ÍCH

Tập hợp khai báo tăng mới, điều chỉnh mức đóng bảo hiểm tự động.

Sửa đồng loạt thông tin khai báo bảo hiểm nhân sự.

Cho phép import từ tệp xlsx.

Cho phép export dạng xlsx, pdf,....

Đa dạng tiêu chí tìm kiếm thông tin bảo hiểm nhân sự.

BÁO CÁO, DASHBOARD

Chi tiết: Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN; Bản ghi quá trình đóng BHXH, BHTN;...

Danh sách: Lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN; Quỹ lương BHXH, BHYT, BHTN;...

Call Now