Quy trình tính lương và thanh toán lương chuẩn - HRIS - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả

Quy trình tính lương và thanh toán lương chuẩn

Quy trình tính lương bắt đầu từ thời gian làm việc của người lao động được ghi nhận vào thẻ chấm công cho đến khi việc thanh toán lương được thực hiện và ghi nhận một cách chính xác vào hệ thống kế toán.

QUY TRÌNH TÍNH LƯƠNG VÀ THANH TOÁN LƯƠNG

1. MỤC ĐÍCH: (Quy trình này được soạn thảo để làm gi ? giải quyết vấn đề gì ?)

• Qui định các tài liệu,biểu mẫu theo dõi thời gian làm việc của nhân viên, công nhân..
• Hệ thống đơn giá khoán sản phẩm cho các công đoạn áp dụng chế độ lương khoán .
• Tính lương đúng , đủ , trả kịp thời cho nhân viên , công nhân trong công ty.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG: (Quy trình này chi phối công việc của các phòng ban bộ phận nào ? liệt kê )

• Áp dụng cho việc thanh toán và trả lương của toàn công ty.

3. ĐỊNH NGHĨA THUẬT NGỮ & TỪ VIẾT TẮT: (giải thích các thuật ngữ, các từ viết tắt sử dụng trong quy trình này)

• NV: nhân viên văn phòng
• CN: công nhân
• KTTL: kế toán lao động tiền lương
• GĐ: giám đốc
• PHC: phòng hành chính
• KTT: Kế toán trưởng
• TBP: Trưởng bộ phận/phòng

4. TÀI LIỆU THAM KHẢO: (Liệt kê các văn bản, tiêu chuẩn, quy định …, là cơ sở để soạn thảo quy trình này kể cả các quy trình khác trong hệ thống quản lý chất lượng)

• Bộ luật lao động.
• Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

5. MÔ TẢ QUY TRÌNH TÍNH LƯƠNG VÀ THANH TOÁN LƯƠNG:

5.1. Lưu đồ tính lương và thanh toán lương :

quy-trinh-tinh-luong
5.2. Diễn giải chi tiết:

quy-trinh-tinh-luong-1

BIỂU MẪU ÁP DỤNG, HỒ SƠ:

quy-trinh-tinh-luong-2

Nguồn: centax.edu.vn

Rate this post

Call Now