Quyết toán thuế cần chuẩn bị những gì? - HRIS - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả

Quyết toán thuế cần chuẩn bị những gì?

Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng đều phải quyết toán thuế áp dụng tùy từng thời điểm. Vậy khi có cơ quan thuế xuống kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế cần chuẩn bị những gì?

Khi quyết toán thuế cần chuẩn bị 10 bước sau:

 1. Kiểm tra sự phù hợp của các chứng từ kế toán
 2. Kiểm tra việc định khoản, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 3. Kiểm tra việc lập và kê khai báo cáo thuế VAT hàng tháng
 4. Kiểm tra lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
 5. Kiểm tra hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân
 6. Kiểm tra việc lập báo cáo tài chính theo quy định
 7. Điều chỉnh các sai sót, chưa phù hợp với quy định của pháp luật
 8. Thiết lập lại sổ sách kế toán, báo cáo thuế theo đúng quy định của các luật thuế
 9. Thực hiện điều chỉnh các báo cáo thuế khi có sai lệch
 10. Làm việc và giải trình với cơ quan thuế

Quyết toán thuế cần chuẩn bị những gì?

NHỮNG KINH NGHIỆM KHI QUYẾT TOÁN THUẾ VÀ NHỮNG LƯU Ý:
1. Công tác sắp xếp chứng từ gốc

Chuẩn bị đi quyết toán thuế chúng ta cần sắp xếp chừng từ gốc hàng tháng theo tuần tự của bảng kê thuế đầu vào đầu ra đã in và nộp báo cáo cho cơ quan thuế hàng tháng: Bắt đầu từ tháng 1 đến tháng 12 của năm tài chính, các chứng từ gốc: hóa đơn đầu vào đầu ra được kẹp chung với tờ khai thuế GTGT hàng tháng đã nộp cho cơ quan thuế

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Mỗi chứng từ hoặc một nhóm chứng từ phải kèm theo:

 • Hóa đơn bán ra phải kẹp theo Phiếu thu nếu bán ra hoặc thu tiền vào đồng thời kẹp thêm phiếu xuất kho, kẹp theo hợp đồng thanh lý nếu có
 • Hóa đơn mua vào (đầu vào) phải kẹp với phiếu chi và phiếu nhập kho, phiếu đề nghị thanh toán kèm theo hợp đồng, thanh lý nếu có
 • Nếu bán chịu phải kẹp phiếu kế toán (hay phiếu hạch toán) và phiếu xuất kho kèm theo hợp đồng, thanh lý nếu có,…
 • Tất cả phải có đầy đủ chữ ký theo chức danh

Kẹp riêng chứng từ của từng tháng, mỗi tháng một tập có bìa đầy đủ.

2. Sắp xếp báo cáo đã nộp cho cơ quan thuế

Đi kèm theo chứng từ của năm nào là báo cáo của năm đó. Một số báo cáo thường kỳ là: Tờ khai kê thuế GTGT hàng tháng, Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, Xuất Nhập khẩu, Môn Bài, Tiêu thụ đặc biệt, Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý

Báo cáo tài tính, quyết toán thuế TNDN, TNCN, hoàn thuế kèm theo của từng tháng

3 . Chuẩn bị sổ sách đã in hàng năm (theo hình thức Nhật ký chung) khi quy
 • Sổ nhật ký chung
 • Sổ nhật ký bán hàng
 • Sổ nhật ký mua hàng
 • Sổ nhật ký chi tiền
 • Sổ nhật ký thu tiền
 • Sổ chi tiết công nợ phải thu cho tất cả các khách hàng
 • Sổ chi tiết công nợ phải trả cho tất cả các nhà cung cấp
 • Biên bản xác nhận công nợ của từng đối tượng (nếu có) cuối năm
 • Sổ quỹ tiền mặt và sổ chi tiết ngân hàng
 • Số các tài khoản: 131, 331, 111, 152, 153, 154, 155, 211, 214,… 621, 622, 637, 641, 642 … tùy theo doanh nghiệp sử dụng quyết định 48 hay 15
 • Sổ tổng hợp vầ tình hình tăng giảm tài sản cố định
 • Sổ tổng hợp về tình hình tăng giảm công cụ dụng cụ
 • Sổ khấu hao tài sản cố định
 • Sổ khấu hao công cụ dụng cụ
 • Thẻ kho/ sổ chi tiết vật tư
 • Bảng tổng hợp nhập xuất hàng tồn kho
 • Toàn bộ chứng từ đã nhập đều phải in ra ký (đầy đủ chữ ký)

Lưu ý: Số thứ tự các phiếu phải được đánh và sắp xếp tuần tự

4. Sắp xếp các hợp đồng kinh tế

Sắp xếp đầy đủ theo tuần tự từng hợp đồng đầu vào / đầu ra

Hợp đồng lao động và hệ thống thang bảng lương phải có chữ ký đầy đủ

Các quyết định bổ nhiệm, điều chuyển công tác, tăng lương

5. Hồ sơ pháp lý

Chuẩn bị đầy đủ cả gốc và hồ sơ công chứng (xác thực)

Các công văn đến/đi liên quan đến cơ quan thuế

6. Kiểm tra chi tiết khác

Kiểm tra đối chiếu giữa sổ chi tiết với sổ tổng hợp tài khoản (sổ cái)

Kiểm tra đối chiếu các nghiệp vụ kinh tế phát sinh so với sổ định khoản: hóa đơn đầu ra – vào và sổ kế toán

Kiểm tra đối chiếu công nợ khách hàng

Kiểm tra các khoản phải trả

Kiểm tra dữ liệu nhập và khai báo thuế giữa hóa đơn đầu vào – ra với bảng kê khai thuế

Đầu vào và đầu ra có cân đối

Kiểm tra ký tá có đầy đủ

Kiểm tra lại xem các định khoản các khoản phải thu và phải trả định khoản có đúng

Kiểm tra lại bảng lương xem ký có đầy đủ, số liệu trên sổ cái 334 và bảng lương có khớp: đối với nhân viên phải có hồ sơ đầy đủ

quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
CƠ QUAN THUẾ KIỂM TRA DOANH NGHIỆP NHỮNG GÌ

Kiểm tra thuế thì các mục thuế sẽ được ưu tiên kiểm tra, thường thì thứ tự như sau:

 • Thuế giá trị gia tăng
 • Thuế thu nhập cá nhân
 • Các thuế khác (thuế xuất, nhập khẩu, thuế TTĐB)

Các nhân viên cơ quan thuế sẽ đi thành từng tốp 2-3 người hoặc nhiều hơn nữa tùy theo khối lượng công việc. Mỗi người sẽ kiểm tra từng mục thuế khác nhau nên nếu bạn không muốn bị quay vòng cùng một lúc bởi hàng tá câu hỏi của họ, bạn nên sắp xếp lịch trước để không rơi vào tình huống bị động.

Nguồn: dichvuketoan

Rate this post

Call Now