Lưu trữ người lao động hưởng BHXH - HRIS - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả

người lao động hưởng BHXH

30 May, 2018

Người lao động trong trường hợp nào được hưởng BHXH một lần?

Theo Nghị định 115/2015/NĐ-CP và Thông tư 56/2017/TT-BYT, người lao động thuộc một số trường hợp bệnh tật hoặc trường hợp hưởng lương hưu cụ thể […]

Call Now